Konzultace pro zaměstnavatele cizinců

Nabízíte práci cizincům a chybí vám zkušenost s procedurou jejich relokace do ČR? Zdá se vám celý proces příliš komplikovaný nebo nákladný? Neuspokojila vás odpověď z internetu či příslušného orgánu? Hodila by se vám užitečná rada, za kterou neplatíte? Hledáte specialistu?

Vybrané resorty státní správy od roku 2012 realizují projekty ekonomické migrace. Jejich hlavním cílem je dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří zaplní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílí tak konkurenceschopnost českých společností. Kromě specializovaných státních programů, existuje příslušnými zákony stanovený postup pro přijímání cizinců do zaměstnání, který definuje i podmínky pro jejich vstup a pobyt na území ČR.

Nezapomeňte! Zaměstnavatel – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč.

Legální pobyt cizinců

Pobytová oprávnění umožňující cizím státním příslušníkům (občanům tzv. třetích zemí) legální pobyt za účelem zaměstnání

  1. Zaměstnanecké karty – karta se vydává na dobu trvání pracovně – právního vztahu, na dobu platnosti rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné práce, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. Zaměstnanecká karta se vždy váže ke konkrétní pracovní pozici, tzv. Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu. Žádost se podává společně s předepsanými doklady prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu za úhradu 5 000 Kč (splatných v měně EURO/USD dle platného místního kurzu). Ministerstvo vnitra ČR o žádosti rozhodne ve správním řízení ve lhůtě 60-90 dnů.
  2. Modré karty – žádost podaná za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci nejen v oboru IT. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň k výkonu zaměstnání na sjednanou dobu, max. na 2 roky s možností prodloužení. Žádost se podává společně s požadovanými doklady na příslušném zastupitelském úřadu. Obdobně jako v případě Zaměstnanecké karty, vlastnímu podání předchází registrace nabízeného pracovního místa a jeho charakteristika v centrální evidenci volných pracovních míst MPSV ČR a jeho zveřejnění po dobu min. 30 dnů. Teprve po té je vygenerováno tzv. číslo volného pracovního místa, které se vepíše do formuláře žádosti o Modrou kartu. Na rozdíl od zaměstnanecké karty je zde stanovena podmínka, že sjednaná mzda bude vyšší než 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy. Vždy je též vyžadován originál dokladu o vzdělání, které musí být min. vyšší odborné. Poplatek za podání žádosti a doba jejího vyřízení je shodná s podmínkami pro zaměstnaneckou kartu.
  1. Sezónní zaměstnání na dobu 180 dnů – vyplněný formulář žádosti, společně s předepsanými doklady, podává žadatel osobně na příslušném zastupitelském úřadu (jednotlivé úřady mají systém registrace pro stanovení termínu podání žádosti zveřejněný na svých internetových stránkách). Charakter sezónního zaměstnání je stanoven ust. § 96 Zákona o zaměstnanosti, který je uveden v Povolení k zaměstnání vydaném Úřadem práce ČR. Jedná se o činnosti závislé na ročním období: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, Lesnictví a těžba dřeva, Ubytování, Stravování a pohostinství, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR v obvyklé lhůtě 60 dnů. Správní poplatek ve výši 2 500 Kč (v USD/EURO dle místního kurzu) je splatný při podání žádosti.
  2. Mimořádné pracovní vízum na 1 rok pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. O toto vízum mohou cizinci požádat od 1.8. 2021 na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově.  Termíny pro podání žádosti jsou cizincům přidělovány. Kvóta pro náběr žádostí je stanovena na max. 125 žádostí měsíčně. Zaměstnanci z Ukrajiny jsou zařazování do Programu na základě vygenerování specifického jedinečného kódu; tento kód generují garanti a přiřazují jej jednotlivým žádostem. Garanti projektu, přes které lze podávat žádosti: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR.
  1. Zaměstnání:žádost podává cizinec společně s potřebnými doklady na zastupitelském úřadě ČR v zemi svého trvalého pobytu (v některých zemích cestou externího dodavatele služeb). O žádosti rozhoduje zastupitelský úřad obvykle do 10-30 dnů od data podání.
  2. Sezónního zaměstnaní – obdobně jako u DV/C. Povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR obsahuje ust. § 96 Zákona o zaměstnanosti – sezónní zaměstnání: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, Lesnictví a těžba dřeva, Ubytování, Stravování a pohostinství, Sportovní, zábavní a rekreační činnosti. V případě, že svého zaměstnance v jednom roce (365 dnů) zaměstnáte na krátkodobé sezónní vízum a po uplynutí jeho platnosti jej budete chtít zaměstnat na dlouhodobé vízum za stejným účelem (sezónní zaměstnání), dochází ke konfliktu se zákonem a toto vízum nebude ministerstvem vnitra uděleno.

U schengenských víz platí tzv. „pravidlo 90/180.“  Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 90 dnů během 180 dnů. Vízový poplatek je stanoven částkou od 35 Euro (dle zemí) a je splatný při podání žádosti. Zamítnutí žádosti neomezuje cizince v možnosti podat svou žádost opakovaně. Veškeré dokumenty předložené  k žádosti o krátkodobé schengenské vízum musí prokazovat pobyt nepřesahující 90 dnů.

  1. Program kvalifikovaný zaměstnanec, který garantuje zaměstnavatelům možnost přijetí stanoveného počtu žádostí na příslušném zastupitelském úřadu ČR. Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé Hory a Kazachstánu. Jednotlivé státy mohou mít stanovenu roční kvótu pro max. počet přijatých žádostí. Program se týká pracovních pozic dle katalogu CZ-ISCO v kategorii 4-8.
  2. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec poskytuje podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance ze všech třetích zemí. Podmínkou je zařazení na pracovní pozici dle katalogu CZ-ISCO v kategorii 1-3. Přednostní podání a vyřízení žádosti se vztahuje i na rodinné příslušníky.
  3. Program klíčový a vědecký personál podporuje významné české a zahraniční investory, výzkumné organizace, technologické společnosti a společnosti typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince v postavení statutárních orgánů, manažera či specialisty. Podmínkou je zařazení cizince na pracovní pozici dle katalogu CZ-ISCO v kategorii 1-3 nebo v postavení statutárního orgánu. Přednostní podání a vyřízení žádosti se vztahuje i na rodinné příslušníky.

V případě, že jste např. profesionální sportovní oddíl nebo kulturní institucí, existují i jiné možnosti legálního pobytu vámi vybraných cizinců, než uvedené v částech pracovní migrace. Rád vám poradím!

Praktické aspekty zaměstnávání cizinců

Doklady k žádostem

a)  vyplněný a cizincem podepsaný formulář žádosti

b)  platný cestovní pas

c)  2x fotografie žadatele

d)  doklad o účelu pobytu – pracovní smlouva nebo smlouva o budoucí smlouvě (vždy originál dokumentu, podepsaný oběma stranami), s ujednáním, že měsíční mzda nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin (MK – vyšší než 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy)

e)  doklad o ubytování vystavený na jméno žadatele, s uvedením adresy a doby, na kterou je ubytování zajištěno. Předkládá se originál, popř. ověřená kopie (více zde

f) doklad prokazující odbornou způsobilost nebo vzdělání požadovaného pro výkon budoucího zaměstnání. Není nutná nostrifikace dokladu, avšak vždy se předkládá originál dokumentu, společně s jeho kopií, přeloženou do českého jazyka

g)  doklad o trestní zachovalosti (výpis z Rejstříků trestů) vydaný státem, jehož je žadatel občanem se předkládá v originále a v kopii, s překladem do českého jazyka

Pokud je cizinec nebo jeho zaměstnavatel účastníkem vládou schváleného programu, jehož podmínky výslovně umožňují nahrazení některých náležitostí žádosti potvrzením vydaným tímto zaměstnavatelem, lze potvrzením nahradit:

●  doklad o zajištění ubytování,

●  pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí,

●  doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

a)  vyplněný a cizincem podepsaný formulář žádosti

b)  platný cestovní pas

c)  2x foto žadatele

d)  doklad o účelu pobytu – povolení k sezonnímu zaměstnání (nebo alespoň doklad o podané žádosti o vydání takového povolení, který obsahuje číslo jednací této žádosti a uvedení pobočky Úřadu práce ČR, kde bylo o takové povolení požádáno) a současně v případě, že zaměstnavatel zajišťuje nebo zprostředkovává žadateli ubytování, potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny (v tomto případě je nutné předložit jak vlastní originál dokumentu, tak i jeho ověřenou kopii; originál se následně ihned vrací žadateli), k žádosti o Mimořádné pracovní vízum se vždy předkládá rozhodnutí příslušného úřadu práce

e)  doklad o zajištění ubytování na území ČR (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování podle § 100 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování)

f)  výpis z rejstříku trestů – tento doklad se nevyžaduje od žadatelů mladších 15 let; v případě, že cizinec během svého života změnil příjmení, je třeba doložit výpisy z rejstříku trestů na všechna příjmení

g)  výpis z rejstříku trestů jiné země – v případě, že cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců ještě v jiném státě než v zemi svého trvalého pobytu (v tomto ohledu je rozhodující, zda je povolení k pobytu vydané tímto jiným státem delší než 6 měsíců, nikoliv faktický pobyt žadatele v této jiné zemi)

Ušetřete čas a věnujte energii rozvoji vaší firmy

E-konzul je vaším efektivním rádcem v celém relokačním procesu

E-konzul odpoví na vaše otázky a poradí s obsazením konkrétního místa cizincem

E-konzul je empatickým a zkušeným partnerem vašeho HR specialisty

Často kladené otázky

FAQs

Rádi bychom naši společnost zařadili do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Co musíme udělat?

Zaměstnavatel musí doložit minimálně dvouletou existenci, musí mít nejméně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, zveřejňuje účetní závěrky (alespoň za poslední 2 roky) a nabízené pracovní místo je zavedeno v centrální evidenci volných pracovních míst v portálu MPSV. V takovém případě se lze obrátit na místní pobočku Hospodářské komory ČR nebo na garanta a podat jejich prostřednictvím žádost o zařazení do Programu. Ta se se dokládá potvrzením Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, obdobně i potvrzením ČSSZ a čestnými prohlášeními, kterými zaměstnavatel potvrdí splnění dalších podmínek pro zařazení do Programu.

Potřebovali bychom posílit náš hotelový personál na dobu prázdnin. Existuje nějaké rychlé řešení?

Nejrychlejším řešením je schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání s platností max. 90 dnů. Pokud máte vybraného vhodného kandidáta, lze jej přivítat na pracovišti za cca 30 dnů od podání žádosti, mimo dobu, kterou vyžaduje vyřízení příslušného pracovního povolení.

Do našeho týmu máme vybrány dva fotbalové hráče z afrických zemí a nejsme si jisti druhem víza, o které mají požádat. Jakými dokumenty mají být vybaveni?

Lze podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem sportovní. Klíčovým dokladem je originál hráčské smlouvy, kterou se žadatelem uzavřel sportovní klub, za který bude na území ČR profesionálně nastupovat v nejvyšší, popř. druhé nejvyšší soutěži. Údaje uvedené ve smlouvě budou správním orgánem ověřeny u příslušného sportovního svazu. Sjednaná odměna a údaje o zajištěném ubytování, které smlouva obsahuje, mohou nahrazovat dva samostatné doklady, které se k žádosti obvykle dokládají. Stejně jako v případě jiných žádostí je nezbytné při podání žádosti předložit i platný cestovní doklad, fotografie, výpis z rejstříku trestů domovské země, popř. země, ve které žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. V případě žadatelů mladších 18-ti let se dokládá i souhlas zákonných zástupců s pobytem v ČR. Cizojazyčné dokumenty musí být vždy úředně přeloženy do českého jazyka, v případě vydání v afrických zemích, navíc opatřeny Apostilou.

Dlouhodobě nabízíme neobsazená místa programátorů. Existuje nějaká schůdná cesta pro získání takových specialistů ze zahraničí?

Ano, existuje. Pro podrobnosti mě prosím kontaktujte zde.

Mohu jako fyzická osoba požádat o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec?

Ano, za předpokladu že zaměstnáváte min. 6 osob a splňujete další podmínky pro zařazení, s výjimkou povinnosti zveřejňovat účetní závěrky.

Náš zaměstnanec dříve podal svou žádost o krátkodobé vízum v Oděse. Nyní bude podávat žádost o zaměstnaneckou kartu. Kde bude svou žádost podávat?

Vzhledem k tomu, že žádost o zaměstnaneckou kartu lze nyní na Ukrajině podávat pouze v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, lze předpokládat, že svou žádost bude podávat cestou Generálního konzulátu ČR ve Lvově, které je jediným místem pro podání takové žádosti.

Je zastupitelský úřad povinen nás informovat o stavu řízení o žádosti, kterou u něj podal náš budoucí zaměstnanec?

Obecně platí, že zastupitelský úřad není povinen sdělovat stav řízení, které on sám nevede, navíc osobě, která není účastníkem řízení. Výjimku tvoří osoba, která byla žadatelem zmocněna k úkonům, které s řízením souvisejí. V případě vládních programů existuje dohoda, že zaměstnavatel nebo garant je informován o výsledku správního řízení. 

Kdo může zamítnout žádost o dlouhodobé vízum nebo pobyt? Z jakého důvodu?

Uvedené žádosti posuzuje odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Za předpokladu, že žádost byla úplná (obsahovala předepsané dokumenty) je odeslána z příslušného zastupitelského úřadu k posouzení správnímu orgánu (OAMP MV ČR). Ten prověřuje splnění zákonných podmínek pro povolení k pobytu či vydání víza, vč. věrohodnosti zaměstnavatele i osoby žadatele. Důvody pro zamítnutí žádosti jsou taxativně vymezeny v zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Mezi časté důvody zamítnutí žádostí patří např. absence klíčových údajů v pracovní smlouvě, uvedení nepravdivých údajů, nebo údajů, které nelze spolehlivě ověřit, dále nespolehlivost zaměstnavatele či záznam v rejstříku trestů žadatele. V případě obsazování pracovní pozice, která vyžaduje odbornou kvalifikaci či vzdělání, bývá důvodem pro zamítnutí skutečnost, že žadatel tuto podmínku nesplňuje.

Náš budoucí zaměstnanec má již stanoven termín pro podání žádosti na zastupitelském úřadu. Nám se však nepodařilo doručit mu originály všech dokumentů. Je to problém?

V případě, že se jedná o podání žádosti o dlouhodobý pobyt (zaměstnanecká nebo modrá karta), tak to není zásadní problém. Taková žádost bude řádně přijata a žadatel bude na místě písemně vyzván k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě (obvykle 60 dnů). Do doby, než bude požadovaná náležitost doložena, neběží lhůta pro vyřízen žádosti. Ovšem v případě, kdy se jedná o žádost o vízum, nebude taková žádost vůbec přijata a bude nutné ji podat v jiném termínu, dle pravidel příslušného zastupitelského úřadu. Nezapomeňte, že s výjimkou pracovní smlouvy a nájemní smlouvy, nesmí být doklady v den podání žádosti starší 180 dnů.

Jaký je poplatek za podání žádosti o mimořádné pracovní vízum a jak a kdy se hradí?

Stejně jako v případě jiných žádostí o dlouhodobé vízum je poplatek ve výši 2 500 Kč splatný při podání žádosti v EURO/USD dle aktuálního kurzu. Poplatek je hrazen v hotovosti, dle možností jednotlivých zastupitelských úřadů i platební kartou.

V naší firmě se chystáme zaměstnat cizince. Máte nějaké zkušenosti s jejich pracovní morálkou nebo nároky? A můžete nám doporučit nějakou zemi?

Z vlastní praxe mohu potvrdit, že zaměstnavatelé, kteří vyžadují pečlivost a vytrvalost převážně v manuálních činnostech, opakovaně přijímají občany Mongolska. Bývají nenáročnými a spolehlivými zaměstnanci. Minimální zkušenosti mám v případě občanů Běloruska a Kazachstánu. Velmi obecně lze uvést, že činnosti zemědělského či obdobného charakteru mohou spolehlivě zastat občané Moldavska nebo Ukrajiny. Pro specializované – vysoce odborné práce se lze poohlédnout po zaměstnancích z Indie, Srbska nebo Ukrajiny. Naprostá většina cizinců je motivována výší příjmu, tzn. i za cenu přesčasové práce. Při výběru země doporučuji zohlednit rozdíly v jazyku a kultuře. Obojí má klíčový vliv na oboustrannou spokojenost. S ohledem na migrační historii, dlouhodobou zkušenost a preference migrační politiky ČR mohu doporučit Ukrajinu.

O mně

Kdo jsem

Petr Zenker

Na migraci mě baví jednotlivé příběhy, nejen ty minulé, ale zejména ty budoucí!

Provozovatel těchto stránek, s více než 20-ti letou praxí v relokačních procesech. Od 90. let se podílím na realizaci migrační politiky České republiky. Mé dlouholeté zkušenosti nabyté u obou klíčových ministerstev zahrnují širokou škálu procedur a postupů v rámci řízení o vstupu a pobytu cizinců na území ČR.

Některým z vás se může mé jméno vybavit např. v souvislosti s vládním projektem na přesídlení našich krajanů. Desítky zaměstnavatelů či jejich HR specialistů se s mou radou mohly setkat též v odpovědích na dotazy, které zasílaly na adresu Generálního konzulátu ČR ve Lvově.

Věřte, že jsem připraven hledat tu nejlepší cestu k úspěšné legalizaci pobytu vašich zaměstnanců.

Neposkytuji právní služby ani se nepodílím na právním zastoupení. Nejsem advokátní kanceláří, samostatným advokátem ani nenahrazuji právní služby.

Kontakt

Rád s Vámi budu spolupracovat. Prosím, napište svou zprávu do formuláře nebo použijte následující kontakty:

info@e-konzul.cz

605 255 185